Hotarare nr. 188/2002 din 28/02/2002

 

pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 20/03/2002

 

Actul a intrat in vigoare la data de 20 martie 2002

 

Versiune actualizata la data de 11/05/2005

 

 

 

Art. 1. - Se aproba Normele tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane, NTPA-011, prevazute în anexa nr. 1.

 

Art. 2. - Se aproba Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare ale localitatilor si direct în statiile de epurare, NTPA-002/2002, prevazut în anexa nr. 2.

 

Art. 3. - Se aproba Normativul privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si urbane la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002, prevazut în anexa nr. 3.

 

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

Art. 5. - În sensul prezentei hotarâri, prin autoritate publica centrala cu atributii în domeniul gospodaririi apelor si protectiei mediului se întelege Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, iar prin autoritate competenta în domeniu se întelege Administratia Nationala «Apele Române» - S.A.

[image]

 

__________

 

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

Art. 51. - Având în vedere asezarea geografica a României în cadrul bazinului Dunarii si al Marii Negre si luând în considerare necesitatea protejarii mediului în aceste zone, România declara întregul sau teritoriu ca zona sensibila. Aceasta decizie înseamna ca pentru toate aglomerarile umane cu un numar mai mare de 10.000 locuitori echivalenti trebuie sa se asigure infrastructura necesara în domeniul epurarii apelor uzate, care sa permita epurarea avansata a apelor uzate urbane.

[image]

 

__________[image]

 

Articolul a fost introdus prin art. I pct. 2 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

Art. 6. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 730/1997 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate în resursele de apa, NTPA-001, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 noiembrie 1997, si Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si al ministrului sanatatii nr. 645/I.O.-5.029/N.N.- 7.190/S.D./1997 pentru aprobarea Normativului privind conditiile de evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare ale localitatilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997.

 

 

 

ANEXA Nr. 1

 

 

Norma tehnica din 28/02/2002

 

privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti, NTPA-011

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 20/03/2002

 

Actul a intrat in vigoare la data de 20 martie 2002

 

Versiune actualizata la data de 11/05/2005

 

 

 

I. Domeniul de aplicare

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme tehnice se refera la colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane si la epurarea si evacuarea apelor uzate provenite din sectoarele industriale prevazute în tabelul nr. 4.

 

(2) Încarcarea cu poluanti a apelor uzate se exprima în echivalenti locuitor - l.e. - si se calculeaza pe baza încarcarii medii maxime saptamânale în CBO5 intrat în statia de epurare în cursul unui an, exceptând situatiile de fenomene hidrometeorologice neobisnuite, cum sunt precipitatiile abundente.

 

Art. 2. - Definitii

 

În sensul prezentelor norme tehnice, prin termenii înscrisi mai jos se întelege:

 

 1. ape uzate urbane - ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si/sau ape meteorice;

 

 1. ape uzate menajere - ape uzate provenite din gospodarii si servicii, care rezulta de regula din metabolismul uman si din activitatile menajere;

 

 1. ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se evacueaza din incintele în care se desfasoara activitati industriale si/sau comerciale, altele decât apele uzate menajere si apele meteorice;

 

 1. statii de epurare noi - statii de epurare proiectate, construite si date în exploatare dupa intrarea în vigoare a prezentei hotarâri;

 2. statii de epurare retehnologizate/modernizate - statii de epurare care prin îmbunatatirile si completarile facute permit obtinerea conditiilor de calitate stabilite prin avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor;

 

 1. punct de control - locul de unde se preleveaza probe de apa în vederea efectuarii analizelor de laborator, acest loc fiind:

 

  1. în cazul evacuarilor în reteaua de canalizare a localitatii a apelor uzate menajere si industriale, ultimul camin al canalizarii interioare a utilizatorului de apa înainte de debusarea în reteaua de canalizare a localitatii;

 

  1. în cazul efluentilor din statiile de epurare a apelor uzate urbane, a apelor uzate industriale sau al evacuarilor directe, punctul de evacuare finala a apelor uzate în apa receptoare;

 1. retea de canalizare - sistem de conducte care colecteaza si transporta apele uzate urbane si/sau industriale;

 2. aglomerare umana - o zona în care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate urbane si dirijarea lor spre o statie de epurare sau spre un punct final de evacuare;

 

 1. un echivalent locuitor (l.e.) - încarcarea organica biodegradabila având un consum biochimic de oxigen la 5 zile - CBO5 - de 60 g O2/zi;

[image] 

 

 

 1. epurare primara - epurarea apelor uzate printr-un proces fizic si/sau chimic care implica decantarea materiilor în suspensie sau prin alte procedee în care CBO5 al apelor uzate influente este redus cu cel putin 20%, iar materiile în suspensie, cu cel putin 50%;

 2. epurare secundara - epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare secundara sau printr-un alt procedeu care permite respectarea conditiilor prevazute în prezentele norme tehnice;

 

 1. epurare corespunzatoare - epurarea apelor uzate prin orice proces si/sau sistem care dupa evacuarea apelor uzate permite receptorilor sa întruneasca obiectivele relevante de calitate prevazute în normele tehnice si în avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor în vigoare;

 

 1. namol - namol rezidual, tratat sau netratat, care provine din statia de epurare a apelor uzate;

 

 1. eutrofizare - îmbogatirea apei în nutrienti, în special în compusi cu azot si/sau fosfor, determinând o crestere accelerata a algelor si a altor forme vegetale superioare, care conduce la o perturbare nedorita a echilibrului organismelor prezente în apa si asupra calitatii apei;

 

 1. aviz de gospodarire a apelor - actul tehnico-juridic ce conditioneaza finantarea si executia obiectivelor noi de investitie, dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor instalatii existente ori procese tehnologice, precum si realizarea de lucrari de interes public ce se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele;

 

 1. autorizatie de gospodarire a apelor - actul tehnico-juridic ce conditioneaza punerea în functiune sau exploatarea obiectivelor noi ori a celor existente, construite pe ape sau care au legatura cu apele;

 2. ape costiere - apele din afara liniei de apa marina de joasa adâncime;

 

 1. receptor natural - resursa de apa care primeste apele uzate evacuate direct sau epurate.

 

__________

[image][image][image][image][image] 

Pct. 7, 10, 11, 12 si 14 au fost modificate prin art. I pct. 3 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

 

II. Colectarea apelor uzate

 

Art. 3. - (1) Proiectarea, construirea si întretinerea retelelor de canalizare se realizeaza în conformitate cu cele mai avansate cunostinte tehnice din domeniu, fara a antrena costuri excesive în ceea ce priveste:

 

  1. volumul si caracteristicile apelor uzate urbane;

 

  1. prevenirea pierderilor;

 

  1. limitarea poluarii receptorilor naturali determinate de fenomene hidrometeorologice neobisnuite.

 

 1. Colectarea apelor uzate menajere si industriale în retelele de canalizare ale localitatilor sau în

[image] 

statiile de epurare a apelor uzate urbane se realizeaza în conditiile prevazute în anexa nr. 2 la hotarâre - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare ale localitatilor si direct în statiile de epurare, NTPA-002/2002.

 

__________

 

Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 4 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

 

III. Epurarea si evacuarea apelor uzate urbane

 

Art. 4. - (1) Înainte de a fi evacuate în receptorii naturali apele uzate colectate în retelele de canalizare vor fi supuse unei epurari secundare sau corespunzatoare, în vederea conformarii cu prevederile art. 5 (tabelul nr. 1 si/sau tabelul nr. 2).

 

(2) Statiile de epurare a apelor uzate urbane la care se refera alin. (1) trebuie construite, exploatate si întretinute astfel încât sa se asigure performante corespunzatoare în conditiile climatice locale normale. La proiectarea statiilor de epurare se va tine seama de variatiile sezoniere ale încarcarii cu poluanti.

 

 

 

 1. Cerintele prevazute la alin. (1) si (2) pot fi modificate prin ordin emis de autoritatea publica centrala cu atributii în domeniul gospodaririi apelor si protectiei mediului, în functie de dezvoltarea tehnica specifica.

 

 1. Respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice nu exclude obligatia obtinerii avizelor si a autorizatiilor legale din domeniul apelor si protectiei mediului.

 

Art. 5. - (1) Evacuarile provenind din statiile de epurare a apelor uzate urbane, epurate conform art. 4 alin. (1), trebuie sa corespunda prescriptiilor din tabelul nr. 1.

  

 
 
 
 
 
 
Tabelul nr. 1
Tabelul nr. 1 a fost modificat si înlocuit prin art. I pct. 5 din H.G. nr. 352/2005.
 
 
Prescriptii referitoare la evacuarile provenite din statiile de epurare
 
 
 
 
a apelor uzate urbane
Se aplica valorile de concentratie sau procente de reducere
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori/Parametri
Concentratie
Procentul minim
de calitate
 
[mg/l]
de reducere1)
Metoda de determinare de referinta
 
 
 
[%]
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consum biochimic
 
25 mg/l O2
 
70-90
Proba omogena, nefiltrata, nedecantata.
Oxigenul
 
 
 
 
 
 
de oxigen (CBO5
 
 
40 in conditiile dizolvat se determina inainte si dupa 5 zile de
la 20°C), fara
 
 
art. 7 alin. (2) incubatie, la 20°C±1°C, in intuneric complet. Se
nitrificare2)
 
 
din anexa
adauga un inhibitor de nitrificare.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consum chimic
 
125 mg/l O2
 
75
Proba omogena, nefiltrata, nedecantata. Se
de oxigen (CCO)
 
 
 
 
utilizeaza metoda cu dicromat de potasiu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materii
35 mg/dm3
 
903)
Filtrarea unei probe reprezentative pe o membrana
in suspensie
35 in conditiile
90 in conditiile
de 0,45 µm. Uscare la 105°C si cantarire.
art. 7 alin. (2)
art. 7 alin. (2) Centrifugarea unei probe reprezentative [timp de cel
din anexa
din anexa
putin 5 minute, cu acceleratie medie 2.800-3.200 g],
(peste 10.000 l.e.) (peste 10.000 l.e.) uscare la 105°C si cantarire.
----------------------------------------
 
60 in conditiile
70 in conditiile
 
art. 7 alin. (2)
art. 7 alin. (2)
 
 
din anexa
din anexa
 
 
[image][image]

(2.000-10.000 l.e.) (2.000-10.000 l.e.)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1) Reducere fata de încarcarea influentului. 

 

 

2) Parametrul poate fi înlocuit cu un altul, si anume: carbon organic total (COT) sau consum de oxigen total (OT), daca se poate stabili o relatie între CBO5 si parametrul care îl substituie pe acesta.

3) Acest parametru este optional.

 

Analizele referitoare la descarcarile din lagune se vor efectua pe probe filtrate; totusi, concentratia materiilor în suspensie în probe de apa nefiltrata trebuie sa nu depaseasca 150 mg/l.

 

 

(2) Evacuarile din statiile de epurare a apelor uzate urbane în zonele sensibile supuse eutrofizarii trebuie sa respecte suplimentar prescriptiile din tabelul nr. 2.[image]

 

__________[image]

 

Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 6 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

Tabelul nr. 2[image]

 

__________[image]

 

Tabelul nr. 2 a fost modificat si înlocuit prin art. I pct. 7 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

Prescriptii referitoare la evacuarile din statiile de epurare a apelor uzate urbane în zonele sensibile supuse eutrofizarii

 

În functie de conditiile locale se vor aplica unul sau ambii indicatori. Se aplica valorile de concentratie sau procente de reducere.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indicatori/Parametri
Procentul minim
   
de calitate
Concentratie
de reducere1)
Metoda de determinare de referinta
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
2 mg/l
 
 
 
 
Fosfor total
 
(10.000-100.000 l.e.)
1 mg/l
80%
 
spectrofotometrie prin absorbtie moleculara
 
 
 
 
 
 
(peste 100.000 l.e.)
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
15 mg/l
 
 
 
 
Azot total2)
 
(10.000-100.000 l.e.)3)
10 mg/l
70%-80%
 
 
 
spectrofotometrie prin absorbtie moleculara
 
 
 
 
 
 
(peste 100.000 l.e.)3)
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 

1) Reducerea fata de încarcarea influentului.

2) Înseamna azotul total obtinut prin metoda Kjeldahl (azot organic + azot amoniacal), azotul din azotat si azotul din azotit.

 

3) Aceste valori reprezinta concentratii anuale, respectiv media anuala a probelor pentru fiecare parametru se va conforma cu valorile relevante ale parametrului. Totusi, prescriptiile pentru azot pot fi verificate utilizând mediile zilnice, daca se demonstreaza, în concordanta cu prevederile art. 10 alin. (1),

 

 

 

ca se obtine acelasi nivel de protectie. În acest caz media zilnica nu va depasi 20 mg/l N(azot). Aceasta cerinta se aplica atunci când temperatura apei este de peste 12°C în timpul functionarii reactorului biologic al statiei de epurare. În locul conditiei de temperatura poate fi aplicat un timp limitat de operare, care tine cont de conditiile climatice regionale. Aceasta alternativa se aplica daca se demonstreaza ca se obtin rezultate echivalente.

 

 

 1. Pentru a se asigura ca resursele de apa, care sunt si receptoare pentru apele uzate, corespund, din punct de vedere al calitatii, reglementarilor în domeniu, autoritatea competenta poate stabili în avizele/autorizatiile de gospodarire a apelor prescriptii mai severe decât cele prezentate în tabelele nr. 1 si 2, asa cum se aratasi în art. 4 alin. (2) din anexa nr. 3 la hotarâre.

 

 1. În functie de specificul apelor uzate industriale care intra în retelele de canalizare, de utilizarile din aval si de obiectivele de calitate ale receptorului natural, autoritatea competenta, prin autoritatile bazinale de gospodarire a apelor, poate stabili si alte conditii de calitate pentru efluentii statiilor de epurare a apelor uzate urbane, suplimentar celor prevazute în tabelele nr. 1 si 2. Stabilirea acestor conditii se va face având ca nivel de referinta concentratiile maxim admisibile prevazute în anexa nr. 3 la hotarâre - Normativ privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si urbane la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002.

 

 1. Punctele de evacuare pentru apele uzate urbane se aleg avându-se în vedere maxima reducere a efectelor asupra receptorului.

 

Art. 6. - (1) Apele uzate epurate se vor reutiliza ori de câte ori acest lucru este posibil, cu avizul autoritatilor în domeniu, în functie de origine si de domeniul de utilizare. Reutilizarea acestor ape trebuie sa se faca în conditiile reducerii la minimum a efectelor negative asupra mediului.

 

 1. Namolurile provenite din epurarea apelor uzate se depoziteaza în mod corespunzator sau se utilizeaza ori de câte ori acest lucru este posibil. Modul de depozitare sau de utilizare a acestora trebuie sa reduca la minimum efectele negative asupra mediului si se precizeaza în avizele/autorizatiile de gospodarire a apelor.

 

 1. Utilizarea namolurilor se poate face numai cu avizul autoritatilor competente, în functie de origine si de domeniul de utilizare.

 

Art. 7. - Apele uzate industriale provenind din sectoarele industriale nominalizate în tabelul nr. 4 vor respecta conditiile prevazute la art. 5, înainte de evacuarea în receptorii naturali.

 

IV. Monitorizarea evacuarilor din statiile de epurare a apelor uzate urbane sau industriale în receptorii naturali

 

Art. 8. - (1) Apele uzate urbane sau industriale, înainte de a fi evacuate în receptorii naturali, trebuie monitorizate în concordanta cu procedurile de control stabilite la art. 10.

 

(2) Monitorizarea constituie obligatia tuturor prestatorilor/operatorilor de servicii publice ai retelelor de canalizare si/sau ai statiilor de epurare a apelor uzate urbane, ai statiilor de epurare a apelor uzate industriale si ai oricaror evacuari directe în receptorii naturali.

 

Art. 9. - Statiile de epurare vor fi proiectate sau modificate astfel încât din punctele de control stabilite sa se poata preleva probe reprezentative din influentul statiei si din efluentul epurat sau din efluentul final, înainte de evacuarea în receptori.

 

Art. 10. - (1) Metodele de monitorizare utilizate sunt metode standard în vigoare, care trebuie sa corespunda cel putin cu nivelurile de referinta prevazute la alin. (2) pct. 2 si 3.

 

(2) Din punctele de control se preleveaza probe pe o perioada de 24 de ore sau la intervale regulate de timp, proportionale cu debitul, la evacuare - daca se considera necesar, si la intrarea în statia de epurare - 

 

 

pentru a se urmari conformarea cu prescriptiile stabilite prin prezentele norme tehnice, dupa cum urmeaza:

 1. La prelevarea probelor se aplica practicile nationale si, dupa caz, internationale de laborator - respectiv metodele ISO sau EN - pentru ca gradul de degradare a probelor între momentul prelevarii si cel al analizarii sa fie cât mai mic posibil.

 

 1. Numarul minim de probe de prelevat, la intervale regulate de timp, în cursul unui an, se fixeaza în functie de marimea statiei de epurare, dupa cum urmeaza:

 

  1. pentru 2.000-9.999 e.l. - 12 probe în cursul primului an si 4 probe în urmatorii ani, daca se poate demonstra ca în timpul primului an apele respecta prescriptiile din prezentele norme tehnice; daca una dintre cele 4 probe nu corespunde normelor tehnice, în anul urmator se vor preleva 12 probe;

 

  1. pentru 10.000-49.999 e.l. - 12 probe;

 

  1. pentru 50.000 e.l. sau mai mult - 24 de probe.

 

 1. Se considera ca apa uzata epurata respecta valorile maxim admisibile fixate pentru parametrii relevanti/de interes, daca pentru fiecare parametru relevant, luat individual, probele de apa arata ca acesta respecta valoarea fixata astfel:

 

  1. pentru indicatorii/parametrii din tabelul nr. 1 numarul maxim de probe care pot sa nu corespunda valorilor fixate, exprimate în concentratii sau procente de reducere, este prevazut în tabelul nr. 3;

  2. se considera probe necorespunzatoare acele probe prelevate în conditii normale de exploatare, în care concentratiile gasite pentru indicatorii CBO5 si CCO(Cr) din tabelul nr. 1 se abat cu cel mult 100% de la valorile fixate, iar pentru indicatorul Total suspensii solide, cu cel mult 150%;

  3. pentru indicatorii prevazuti în tabelul nr. 2 media anuala a probelor, pentru fiecare indicator, trebuie sa respecte valorile fixate.

 

 1. Pentru cele mentionate la pct. 1, 2 si 3 se pot folosi metode alternative daca se demonstreaza ca acestea permit obtinerea de rezultate echivalente.

 2. Nu se iau în considerare valorile extreme pentru calitatea apei respective daca acestea sunt rezultatul unor situatii neobisnuite, cum ar fi ploile torentiale.

 

Tabelul nr. 3

 

-------------------------------------------------------------

 

Numarul de probe prelevate Numarul maxim de probe permise in cursul unui an a se abate de la cerinte

 

-------------------------------------------------------------

  

4 - 7
1
8 - 16
2
17
- 28
3
29
- 40
4
41
- 53
5
54
- 67
6
68
- 81
7
82
- 95
8
96
- 110
9
111 - 125
10
126 - 140
11
141 - 155
12
156 - 171
13
 

 

 

172 - 187
14
188 - 203
15
204 - 219
16
220 - 235
17
236 - 251
18
252 - 268
19
269 - 284
20
285 - 300
21
301 - 317
22
318 - 334
23
335 - 350
24
351 - 365
25

-------------------------------------------------------------

 

 

V. Sectoare industriale

 

Tabelul nr. 4

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nr.

 

crt. Denumirea sectorului industrial Conditii de aplicare

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Prelucrarea laptelui

 

 1. Fabricarea produselor din fructe si legume

 

 1. Fabricarea si imbutelierea bauturilor racoritoare

[image] 
4.
Prelucrarea cartofilor
Peste 4.000 e.l.
5.
Prelucrarea si industrializarea carnii
 
(daca evacueaza
6.
Fabrici de bere
mai mult de
7.
Producerea alcoolului si a bauturilor aloolice
240 kg CBO5/zi)
 1. Fabricarea hranei pentru animale din produse vegetale

 

 1. Fabricarea gelatinei si a cleiului din piele si oase

 
 1. Fabrici de malt

 

 1. Prelucrarea si industrializarea pestelui

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

__________[image]

 

Pozitia 3 din Tabelul nr. 4 a fost modificata prin art. I pct. 8 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

Art. 11. - Tabelele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme tehnice.

 

Art. 12. - Planul de actiune privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane este prevazut în anexa care face parte integranta din prezentele norme tehnice. 

 

 

ANEXĂ la normele tehnice

 

PLAN DE ACŢIUNE privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane

 

ARTICOLUL 1

 

Domeniu de aplicare

 

Prezentul plan de actiune se refera la colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane si la epurarea si evacuarea direct în mediul natural a apelor uzate biodegradabile provenite din anumite sectoare industriale, prevazute în tabelul nr. 4 din anexa nr. 1 la hotarâre, NTPA-011.

[image]

 

__________[image]

 

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 9 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

ARTICOLUL 2

 

Obiective

 

Obiectivele planului de actiune sunt:

 

 1. asigurarea protectiei si functionarii normale a retelelor de canalizare ale localitatilor si a statiilor de epurare a apelor uzate urbane;

 

 1. protejarea populatiei si a mediului împotriva efectelor negative ale evacuarilor de ape uzate urbane si industriale.

 

ARTICOLUL 3[image]

 

Declararea teritoriului României ca zona sensibila[image]

 

 

 1. Având în vedere prevederile art. 51 din hotarâre, prin care întregul teritoriu al României este desemnat ca zona sensibila în aglomerarile umane cu peste 10.000 l.e., trebuie sa se asigure colectarea apelor uzate urbane prin sisteme de canalizare si epurarea lor avansata, la nivel de treapta tertiara, pentru îndepartarea azotului si fosforului, înainte de evacuarea în receptorii naturali.

 

 1. Criterii pentru identificarea zonelor sensibile

[image] 
  1. apa poate fi identificata ca zona sensibila daca apartine uneia dintre grupele de mai jos:

 

 1. lacuri naturale cu apa dulce, alte ape dulci si ape costiere, care se dovedesc a fi eutrofe sau care în viitorul apropiat pot deveni eutrofe daca nu se iau masuri de protectie.

 

Când se analizeaza care nutrient trebuie redus printr-o epurare suplimentara, se vor lua în considerare urmatoarele elemente:

 

a)1 . lacuri si cursuri de apa care ajung în lacuri naturale, de acumulare sau golfuri închise, cum sunt lagunele, având un schimb de apa redus, ceea ce poate favoriza fenomenul de acumulare. În aceste zone trebuie inclusa îndepartarea fosforului, dar numai în cazul în care se demonstreaza ca aceasta ar avea efect de reducere a nivelului de eutrofizare; acolo unde se fac descarcari din localitati mari se poate lua în considerare si eliminarea azotului;

 

a)2 . apele costiere care au un schimb de apa redus sau care primesc cantitati mari de nutrienti; evacuarile din localitati mici au de obicei o importanta mica în aceste zone, dar pentru localitatile mari 

 

 

trebuie prevazuta îndepartarea fosforului si/sau azotului daca se poate demonstra ca aceasta va avea efect de reducere a nivelului de eutrofizare;

 

 1. apele de suprafata destinate captarii apei pentru potabilizare si care pot contine concentratii de azot mai mari decât cea stabilita în normele referitoare la calitatea apei ceruta pentru apele de suprafata destinate captarii apei pentru potabilizare;

 

 1. zonele în care este necesara alta epurare decât cea prevazuta la art. 7, în vederea respectarii reglementarilor în vigoare.

 
 1. O zona nu mai este considerata sensibila daca timp de 7 ani de la identificare corespunde cerintelor din punct de vedere al aportului în fosfor si azot, prevazute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la hotarâre - NTPA-011.

 

 1. Apele uzate urbane epurate conform alin. (1) vor corespunde cerintelor prevazute în anexa nr. 1- NTPA-011, tabelele nr. 1 si 2, si în anexa nr. 3-NTPA-001, tabelele nr. 1 si 2.

[image] 

__________[image]

 

Titlul si Alineatul (1) au fost modificate prin art. I pct. 10 din H.G. nr. 352/2005. - Alineatul (4) a fost introdus prin art. I pct. 11 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

ARTICOLUL 4

 

Aglomerari umane

 

Art. 4. - (1) Aglomerarile umane dotate cu retele de canalizare si epurare a apelor uzate vor fi stabilite si evidentiate în Planul de Amenajare a Teritoriului la nivelul judetului. La întocmirea noilor documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului, ca si la reactualizarea celor existente, la capitolul privind reteaua de alimentare cu apa, reteaua de canalizare si statiile de epurare a apelor uzate se va tine seama de prevederile prezentei hotarâri. Pe plan se vor figura zonele din cadrul aglomerarilor umane care sunt si vor fi deservite de reteaua de canalizare si/sau de statia de epurare, precum si zonele unde este necesara echiparea cu sisteme individuale de epurare. Pentru localitatile care cuprind mai multe aglomerari umane se întocmeste un plan unic de urbanism, conform reglementarilor în vigoare. Planurile de urbanism si amenajare a teritoriului cuprind un capitol special privind analiza situatiei mediului si propuneri pentru protectia acestuia, potrivit Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu completarile ulterioare.

[image]

 

(2) Acolo unde instalarea unei retele de canalizare nu se justifica fie pentru faptul ca nu produce nici un beneficiu asupra mediului, fie pentru ca necesita costuri excesive, se monteaza sisteme individuale sau alte sisteme corespunzatoare care pot asigura acelasi nivel de protectie a mediului. Planul de urbanism tine seama de aceste cerinte.

 

__________[image]

 

Alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 12 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

ARTICOLUL 5

 

Colectarea apelor uzate urbane

 

 

(1) Aglomerarile umane trebuie sa fie prevazute cu retele de canalizare, astfel:

 

 1. pâna la data de 31 decembrie 2013, zonele de aglomerari umane cu mai mult de 10.000 l.e.;

 

 1. pâna la data de 31 decembrie 2018, zonele de aglomerari umane cuprinse între 2.000-10.000 l.e.;

 

  1. Termenele pot fi modificate prin ordin al autoritatii publice centrale cu atributii în domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor.

[image] 

 

 

__________[image]

 

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 13 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

ARTICOLUL 6

 

Obligatia racordarii la reteaua de canalizare oraseneasca

 

Art. 6. - (1) Detinatorii de locuinte individuale sau colective ori de incinte în care se desfasoara activitati socioeconomice, ale caror ape uzate nu pot fi epurate separat, au obligatia sa se racordeze la retelele de canalizare ale localitatilor, în conditiile prevazute în anexa nr. 1 la hotarâre, respectiv NTPA- 011, sau, dupa caz, în anexa nr. 2 la hotarâre, respectiv NTPA-002.

[image]

 

(2) În situatia în care detinatorii de locuinte individuale sau colective ori de incinte în care se desfasoara activitati socioeconomice au deja sisteme individuale de colectare a apelor uzate - bazine etanse vidanjabile, puturi absorbante -, acestia vor lua toate masurile sanitare necesare pentru dezafectarea lor, o data cu racordarea la retelele de canalizare.

[image]

 

__________

 

Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 14 din H.G. nr. 352/2005. - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 15 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

ARTICOLUL 7

 

Epurarea si evacuarea apelor uzate urbane

 

Art. 7. - (1) Apele uzate urbane care intra în retelele de canalizare ale localitatilor trebuie ca înainte de a fi evacuate în receptorii naturali sa fie supuse unei epurari corespunzatoare, si anume:

 1. epurare tertiara, pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane cu peste 10.000 l.e., pâna la data de 31 decembrie 2015;

 

 1. epurare biologica, pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane cuprinse între 2.000 si 10.000 l.e., pâna la data de 31 decembrie 2018.

[image] 

Exceptie de la aceste prevederi fac situatiile prevazute la alin. (2).[image]

 

 1. În regiunile muntoase înalte, cu altitudinea de peste 1.500 m deasupra nivelului marii, unde este dificil sa se aplice o epurare biologica eficienta din cauza temperaturilor scazute, autoritatea administratiei publice locale poate solicita autoritatii publice centrale din domeniul apelor si protectiei mediului o epurare mai putin severa. Aceasta solicitare trebuie sa fie clar motivata, sa prezinte dificultatile tehnice întâmpinate si sa fie însotita de un studiu detaliat din care sa reiasa ca astfel de evacuari nu influenteaza negativ mediul. Studiul va cuprinde si masurile care trebuie luate în acest scop.

 

 1. Evacuarile din statiile de epurare a apelor uzate urbane, prevazute la alin. (1) lit. a) si b), trebuie sa satisfaca cerintele prevazute în anexele nr. 1 si 3, respectiv NTPA-011 si NTPA-001, corespunzatoare nivelului de epurare.

 2. Apele uzate urbane colectate prin sisteme de canalizare trebuie epurate corespunzator înainte de a fi evacuate, pâna la data de 31 decembrie 2018, în urmatoarele situatii:

[image] 
  1. daca provin din aglomerari umane cu mai putin de 2.000 l.e.;

 

  1. daca provin din aglomerari umane cu mai putin de 10.000 l.e. si sunt evacuate în ape costiere.

 

 1. Termenele pot fi modificate prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului si al ministrului administratiei publice.

 [image]

(51) Unitatile industriale apartinând sectoarelor industriale agroalimentare, cuprinse în tabelul nr. 4 din anexa nr. 1-NTPA-011, trebuie sa asigure colectarea si epurarea corespunzatoare a apelor uzate industriale, înainte de evacuarea în receptorii naturali, pâna la data de 1 ianuarie 2007.

[image] 

 

 

__________[image]

 

Alineatele (1), (3) si (4) au fost modificate prin art. I pct. 16 din H.G. nr. 352/2005. - Alineatul (51) a fost introdus prin art. I pct. 17 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

ARTICOLUL 8

 

Epurarea apelor uzate urbane care se evacueaza

 

în zone sensibile

 

Abrogat.[image]

 

__________[image]

 

Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 18 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

ARTICOLUL 9

 

Autorizari

 

 

  1. Pentru evacuarile de ape uzate de la aglomerari umane cu mai mult de 2.000 e.l. si evacuarile de ape uzate industriale provenite din sectoarele industriale enumerate în tabelul nr. 4 din anexa nr. 1 la hotarâre - NTPA-011 în receptorii naturali, avizele/autorizatiile pentru evacuarile din statiile de epurare a apelor uzate urbane respective trebuie sa cuprinda conditiile de satisfacere a cerintelor din anexele nr.

 

 1. si 3 la hotarâre, respectiv NTPA-011 si NTPA-001/2002.

 

  1. Acordurile, contractele-abonament, avizele si autorizatiile prevazute la alin. (1), precum si avizul si autorizatia de gospodarire a apelor trebuie revizuite si adaptate conform procedurilor în vigoare.

 

ARTICOLUL 10

 

Monitorizarea evacuarilor de ape uzate urbane sau industriale în receptorii naturali

 

 

 1. Apele uzate urbane sau industriale, înainte de a fi evacuate în receptorii naturali, trebuie monitorizate în concordanta cu procedurile stabilite în anexa nr. 1 la hotarâre - NTPA-011. Monitorizarea este obligatorie pentru toti prestatorii/operatorii de servicii publice care exploateaza retelele de canalizare, statiile de epurare a apelor uzate urbane, statiile de epurare a apelor uzate industriale sau oricare instalatii de evacuare directa în receptori naturali.

 

 1. Autoritatea competenta în domeniu verifica periodic respectarea prevederilor cuprinse în anexele nr. 1, 2 si 3 la hotarâre, în acordurile de racordare si în avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor.

 

ARTICOLUL 11

 

Monitorizarea receptorilor naturali în care se evacueaza apele uzate urbane sau industriale

 

 

(1) Autoritatea în domeniu monitorizeaza receptorii naturali în care se evacueaza apele uzate urbane sau industriale, direct sau din statiile de epurare. Monitorizarea se realizeaza prin intermediul Sistemului National de Supraveghere a Calitatii Apelor - S.N.S.C.A. Sectiunile de control reprezentative pentru

 

 

 

apele de suprafata, lacuri si pentru apele subterane se aproba prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.

(2) S.N.S.C.A. va fi reactualizat anual, adaptat prevederilor prezentei hotarâri si cerintelor de monitorizare cuprinse în alte norme din domeniul protectiei calitatii apelor.[image]

 

__________[image]

 

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 19 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

ARTICOLUL 12

 

Raportari

 

 

 1. Prestatorii/operatorii de servicii publice care administreaza si/sau exploateaza retelele de canalizare, statiile de epurare a apelor uzate urbane, statiile de epurare a apelor uzate industriale si evacuarile directe au obligatia sa efectueze automonitorizarea calitatii apelor uzate, iar în cazul statiilor de epurare, aceasta se va face pe fiecare treapta de epurare. Lunar si, respectiv, anual, prestatorii/operatorii de servicii publice vor prezenta autoritatii competente un raport tiparit si pe format electronic privind situatia cantitativa si calitativa a evacuarilor de ape uzate. Datele continute în acest raport servesc la elaborarea raportului anual privind situatia epurarii apelor uzate urbane si industriale evacuate în receptorii naturali si a sintezelor anuale de gospodarire a apelor. Procedura legala de raportare va fi transmisa operatorilor de catre autoritatea competenta în domeniu.

 

 1. La fiecare doi ani autoritatea competenta elaboreaza si face public un raport privind calitatea apelor uzate urbane evacuate în receptorii naturali.

[image] 

__________[image]

 

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 20 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Normativ

 

din 28/02/2002

 

privind conditiile de evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare ale localitatilor si direct în statiile de epurare, NTPA-002/2002

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 20/03/2002

 

Actul a intrat in vigoare la data de 20 martie 2002

 

Versiune actualizata la data de 11/05/2005

 

 

 

I. Obiect si domeniu de aplicare

 

Art. 1. - (1) Dispozitiile prezentului normativ se refera la calitatea apelor uzate care urmeaza sa fie evacuate în retelele de canalizare ale localitatilor, sau, dupa caz, în cele ale unor agenti economici industriali la care sunt racordate localitatile. Normativul se refera si la apele uzate care se descarca direct în statiile de epurare.

[image] 

 

 

(2) Normativul are ca scop stabilirea conditiilor în care se accepta evacuarea apelor uzate în receptorii mentionati la alin. (1), astfel încât sa se asigure protectia si functionarea normala a acestora, precum si protejarea mediului de efectele adverse ale evacuarilor de ape uzate.

 

__________[image]

 

Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 22 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

Art. 2. - (1) Prezentul normativ se aplica la:

 

 1. proiectarea, avizarea si, dupa caz, autorizarea unor noi lucrari de folosire a apelor, precum si la extinderea sau retehnologizarea obiectivelor existente care evacueaza ape uzate epurate sau neepurate în conditiile art. 1 alin. (1);

 

 1. stabilirea gradului de preepurare necesar si a tehnologiei de preepurare, precum si a constructiilor si instalatiilor de preepurare aferente, necesare obiectivelor economico-sociale, înainte ca apele uzate sa fie evacuate în conditiile art. 1 alin. (1).

 

 1. proiectarea, avizarea si, dupa caz, autorizarea din punctul de vedere al gospodaririi apelor si al protectiei mediului a retelelor de canalizare si, respectiv, a statiilor de epurare noi, a celor existente sau a celor existente care fac obiectul unor completari ori extinderi;

 

 1. elaborarea documentatiilor pentru obtinerea acordului de racordare la retelele de canalizare ale localitatilor;

 2. obtinerea avizului de racordare, încheierea contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si obtinerea acceptului de evacuare între prestatorii, furnizorii/operatorii de servicii publice care au în administrare si în exploatare sistemul de canalizare, denumiti în continuare operatori de servicii publice, si utilizatorii de apa, denumiti în continuare utilizatori;

 

 1. încheierea contractelor-abonament - între operatorii de servicii publice si unitatile industriale, pentru serviciul de preluare a apelor uzate direct în statia de epurare a apelor uzate;

 

 1. verificarea respectarii prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor si, respectiv, a prevederilor contractuale cu privire la conditiile de evacuare cantitative si verificarea respectarii prevederilor acceptului de evacuare cu privire la conditiile de evacuare calitative de încarcare cu substante poluante a

[image][image][image] 

apelor, în retelele de canalizare ale localitatilor, în conditiile art. 1 alin. (1).[image]

 

__________[image]

 

Literele c), e) si g) de la alineatul (1) au fost modificate prin art. I pct. 23 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

 

II. Conditii de evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare ale localitatilor si în statiile de epurare

 

 1. Principalii parametri/indicatori de calitate care trebuie sa caracterizeze apele uzate sunt prevazuti în tabelul nr. 1. Tabelul prezinta si limitele maxime admisibile, exprimate în mg/dm3, ce se masoara în punctele de control.

 

 1. În functie de activitatea specifica desfasurata apele uzate pot fi caracterizate si prin alti indicatori de calitate decât cei din tabelul nr. 1. Limitele maxim admisibile pentru acestia se vor stabili pe baza de studii de specialitate, la comanda utilizatorului de apa. Studiile trebuie sa cuprinda, de asemenea, metodele de analiza cantitativa si calitativa a substantelor în cauza si tehnologiile de epurare adecvate si se aproba de catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului.

 

 1. Utilizatorul de apa are obligatia epurarii locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control sa fie asigurata respectarea conditiilor prevazute în contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apasi de canalizare si în avizul/autorizatia de gospodarire a apelor.

[image][image] 

 

 

(4) În situatia în care apele uzate industriale sunt evacuate direct în reteaua de canalizare, se interzice descarcarea de substante prioritare si prioritar periculoase, prevazute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3.[image]

 

__________[image]

 

Alineatele (1) si (3) au fost modificate prin art. I pct. 24 din H.G. nr. 352/2005. - Alineatul (4) a fost introdus prin art. I pct. 25 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

Art. 4. - Evacuarea apelor uzate în retelele de canalizare ale localitatilor este permisa numai daca prin aceasta:

 

  1. nu se aduc prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare;

 

  1. nu se diminueaza prin depuneri capacitatea de transport a canalelor colectoare;

 

  1. nu se degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de canalizare, ale statiilor de epurare si ale echipamentelor asociate;

 

  1. nu sunt perturbate procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se diminueaza capacitatea de preluare a acestora;

  2. nu se creeaza pericol de explozie.

 

III. Restrictii privind evacuarea apelor uzate în retelele de canalizare ale localitatilor si direct în statiile

 

de epurare

 

Art. 5. - Apele uzate care se evacueaza în retelele de canalizare ale localitatilor si direct în statiile de epurare nu trebuie sa contina:

 

1. materii în suspensie, în cantitati si dimensiuni care pot constitui un factor activ de erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stânjeni curgerea normala, cum sunt:

 

  1. materialele care, la vitezele realizate în colectoarele de canalizare corespunzatoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri;

 

 

  1. diferitele substante care se pot solidifica si astfel pot obtura sectiunea canalelor;

 

  1. corpurile solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin gratarul cu spatiu liber de 20 mm între bare, iar în cazul fibrelor si firelor textile ori al materialelor similare - pene, fire de par de animale - care nu trec prin sita cu latura fantei de 2 mm;

 

  1. suspensiile dure si abrazive ca pulberile metalice si granulele de roci, precum si altele asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea canalelor;

 

  1. pacura, uleiul, grasimile sau alte materiale care prin forma, cantitate sau aderenta pot conduce la crearea de zone de acumulari de depuneri pe peretii canalului colector;

  2. substantele care, singure sau în amestec cu alte substante continute în apa din retelele de canalizare, coaguleaza, existând riscul depunerii lor pe peretii canalelor, sau conduc la aparitia de substante agresive noi;

 

 1. substante cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate retelele de canalizare si echipamentele si conductele din statiile de epurare a apelor uzate;

 2. substante de orice natura, care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidala sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normala a canalelor si statiilor de epurare a apelor uzate sau care împreuna cu aerul pot forma amestecuri explozive, cum sunt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solventi, dicloretilena si alte hidrocarburi clorurate, apa sau namolul din generatoarele de acetilena;

 

 1. substante toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare;

 2. substante cu grad ridicat de periculozitate, cum sunt:

 

  1. metalele grele si compusii lor;

 

  1. compusii organici halogenati;

 

 

 

  1. compusii organici cu fosfor sau cu staniu;

 

  1. agentii de protectie a plantelor, pesticidele - fungicide, erbicide, insecticide, algicide - si substantele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pieilor sau a materialelor textile;

 

  1. substantele chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene, ca: acrilonitril, hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzpiren, benzantracen si altele asemenea;

  2. substantele radioactive, inclusiv reziduurile;

 

 1. substante care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului;

 

 1. substante colorante ale caror cantitate si natura, chiar în conditiile diluarii realizate în reteaua de canalizare si în statia de epurare, determina prin descarcarea lor o data cu apele uzate modificarea culorii apei receptorului natural;

 

 1. substante inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului;

 

 1. substante organice greu biodegradabile.

 

Art. 6. - (1) Apele uzate provenite de la unitatile medicale si veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele si institutele de cercetare medicala si veterinara, întreprinderile de ecarisaj, precum si de la orice fel de întreprinderi si institutii care prin specificul activitatii lor pot produce contaminarea cu agenti patogeni - microbi, virusuri, oua de paraziti - se descarca în retelele de canalizare ale localitatilor si în statiile de epurare numai în conditiile în care s-au luat toate masurile de dezinfectie/sterilizare prevazute de legislatia sanitara în vigoare.

 

(2) Realizarea masurilor de dezinfectie/sterilizare a produselor patologice evacuate o data cu apele uzate din unitatile mentionate mai sus se certifica periodic prin buletine de analiza eliberate de inspectoratele de sanatate publica teritoriale, conform legislatiei în vigoare. Aceste buletine se pastreaza la unitatile în cauza si se transmit si operatorilor de servicii publice, periodic sau la cerere.

 

IV. Acceptul de evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare ale localitatilor si/sau în statiile de epurare

 

Art. 7. - Evacuarea apelor uzate în retelele de canalizare sau în statiile de epurare se face în baza acceptului de evacuare dat în scris de operatorul de servicii publice care administreaza si exploateaza reteaua de canalizare si statia de epurare, precum si a contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, încheiat cu acesta. Pentru utilizatorii de apa cu potential major de poluare, dupa obtinerea acceptului de evacuare este necesara obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor. Pentru evacuarile din unitatile prevazute la art. 6 este necesara si obtinerea avizului inspectoratelor teritoriale de sanatate publica.

[image]

 

__________[image]

 

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 26 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

Art. 8. - Prin acordul de racordare si avizul/autorizatia de gospodarire a apelor se pot stabili, ca valori admisibile, valori mai mici decât cele prevazute în tabelul nr. 1, pe baza încarcarii deja existente cu poluanti a apei uzate din canalizare.

[image]

__________

 

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 27 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

Art. 9. - (1) Stabilirea conditiilor de evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare ale localitatilor care nu au statie de epurare se face de catre operatorii de servicii publice care administreaza si exploateaza sistemul de retele de canalizare, pe baza prevederilor prezentei hotarâri si în functie de punctul final de descarcare. Daca reteaua de canalizare nu conduce apele uzate într-o statie de epurare

 

 

 

dintr-o localitate apropiata, ci într-un receptor natural, atunci conditiile de evacuare sunt cele prevazute în anexa nr. 3 la hotarâre - NTPA-001.

 1. Pentru localitatile care au în curs de realizare statii de epurare sau extinderi ale acestora, prevazute prin programe de etapizare aprobate conform legii, autoritatea competenta poate stabili alte conditii de evacuare pe perioada de derulare a programului, pâna la îndeplinirea obiectivelor acestuia, tinându-se seama de prevederile prezentului normativ.

 

 1. Conditiile de evacuare în reteaua de canalizare a apelor uzate provenind de la o platforma industriala se stabilesc de catre operatorul instalatiei finale de epurare a platformei industriale, tinându- se seama de încarcarile si debitele pentru care a fost proiectata statia finala de epurare.

 

Art. 10. - La solicitarea avizului de racordare, a contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si a acceptului de evacuare, în vederea evacuarii apelor uzate provenite de la un nou utilizator de apa si de extindere a capacitatilor de productie si a instalatiilor de preepurare, acesta va pune la dispozitie operatorilor de servicii publice datele asigurate de proiectant/utilizator, respectiv estimari ale debitelor si compozitiei apelor uzate care urmeaza sa fie descarcate în retelele de canalizare ale localitatilor sau în statia de epurare.

[image]

 

__________[image]

 

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 28 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

Art. 11. - Avizul de racordare, contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si acceptul de evacuare pentru serviciul de preluare a apelor uzate în reteaua de canalizare a localitatii si/sau în statia de epurare precizeaza:[image]

 1. debitele si concentratiile maxim admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate în punctul de control;

 

 1. eventualele restrictii de evacuare la anumite ore;

 

 1. masurile de uniformizare a debitelor si concentratiilor substantelor poluante continute;

 

 1. obligatia montarii de debitmetre cu înregistrare si contorizare pe canalul de evacuare a apelor uzate si a mentinerii lor în stare de functionare;

 2. obligatia abonatului de a semnala operatorului de servicii publice toate accidentele sau anomaliile din instalatiile proprii, care pot perturba buna functionare a sistemului de canalizare;

 3. obligatia de elaborare a planului de combatere a poluarilor accidentale, inclusiv dotarea cu mijloace si materiale pentru interventie, sau de încheiere a unui precontract cu o unitate specializata pentru interventii în caz de poluare accidentala;

 

 1. punctele de control al calitatii apelor uzate evacuate si frecventa de prelevare si analiza a probelor de apa uzata.

 

__________[image]

 

Partea introductiva a fost modificata prin art. I pct. 29 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

Art. 12. - Avizul de racordare, contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, acceptul de evacuare si autorizatia de gospodarire a apelor se revizuiesc potrivit reglementarilor în vigoare.

[image]

__________[image]

 

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 30 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

Art. 13. - Pentru orice schimbare privind debitul si/sau calitatea apelor uzate descarcate în retelele de canalizare ale localitatilor sau în statiile de epurare, ca urmare a modificarii capacitatilor de productie, a tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze, utilizatorul de apa are obligatia de a solicita un nou accept

 

 

 

de evacuare si un nou aviz/autorizatie de gospodarire a apelor, precum si de a încheia un nou contract de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.[image]

 

__________[image]

 

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 31 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

Art. 14. - Acceptarea în retelele de canalizare ale localitatilor si/sau în statiile de epurare a unor ape uzate ce implica modificarea tehnologiei sau a parametrilor de functionare ai statiei de epurare se ia în considerare numai dupa realizarea în statia de epurare a tuturor lucrarilor necesare asigurarii respectarii conditiilor de descarcare în receptorul natural.

 

Tabelul nr. 1*)[image]

 

__________

 

Tabelul nr. 1 a fost modificat si înlocuit prin art. I pct. 32 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

Indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate în retelele de canalizare ale localitatilor

 

___________

 

*) Tabelul nr. 1 este reprodus în facsimil.

  

+
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
+
 
 
+
 
 
|Nr. |
|
 
|Valorile|
Metoda de
|
 
 
 
 
|crt.|
Indicatorul de calitate
|
U.M.
| maxime |
analiza3)
|
 
 
|
|
|
 
| admise |
 
|
 
 
 
 
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
+
 
 
+
 
 
| 1. |Temperatura
 
|
°C
 
|
40 |
 
 
|
 
 
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
+
 
 
+
 
 
| 2. |pH
 
|unitati pH|6,5-8,5 |SR ISO 10523-97 |
 
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
+
 
 
+
 
 
| 3. |Materii in suspensie
 
|
mg/dm3
| 350
|
STAS 6953-81 |
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
+
 
 
+
 
 
| 4. |Consum biochimic de oxigen la 5 zile|mg O2/dm3 | 300
| SR EN 1899-
|
|
|(CBO5)
|
 
|
 
 
|
2/2002
 
|
 
 
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
+
 
 
+
 
 
| 5. |Consum chimic de oxigen - metoda cu |mg O2/dm3 | 500
| SR ISO 6060/96 |
|
|dicromat de potasiu [CCO(Cr)1)]
 
|
 
|
|
 
 
|
 
 
 
+
+
 
 
 
+
     
+
 
+
 
 
+
 
 
| 6. |Azot amoniacal (NH4+)
 
 
|
 
mg/dm3 |
30
| SR ISO 7150-
|
 
|
|
|
 
|
 
|
 
1/2001
|
 
 
 
 
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
+
 
 
+
 
 
| 7. |Fosfor total (P)
|
mg/dm3
|
5,0 | STAS 10064-75
|
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
+
 
 
+
 
 
| 8. |Cianuri totale (CN)
 
|
mg/dm3
| 1,0
| SR ISO 6703/1- |
 
 
|
|
|
 
|
 
|
98-2/00
|
 
 
 
 
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
+
 
 
+
 
 
| 9. |Sulfuri si hidrogen sulfurat (S2-) |
 
mg/dm3 | 1,0
|SR ISO 10530-97 |
 
+
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
+
 
 
+
 
 
 

 

|10. |Sulfiti (SO32-)
 
|
mg/dm |
2
|
STAS 7661-89 |
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
+
|11. |Sulfati (SO42-)
 
|
 
mg/dm3
| 600
|
STAS 8601-70
|
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
+
|12. |Fenoli antrenabili cu vapori de apa | mg/dm3
|
30
|SR ISO 6439:2001|
| |(C6H5OH)
 
|
 
 
|
 
|SR ISO 8165/1/00|
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
+
|13. |Substante extractibile cu solventi
|
mg/dm3
|
30
| SR 7587-96 |
|
|organici
|
 
 
|
 
|
 
 
 
|
 
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
+
|14. |Detergenti sintetici biodegradabili |
mg/dm3
|
25
|SR ISO 7875:1996|
|
|
|
|
 
 
| SR EN 903:2003 |
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
+
|15. |Plumb (Pb2+)
 
 
|
mg/dm3
| 0,5
|
STAS 8637-79
|
|
|
|
|
 
 
|SR ISO 8288:2001|
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
+
|16. |Cadmiu (Cd2+)
 
 
 
| mg/dm3 | 0,3
|
SR EN ISO
|
|
|
|
|
 
 
|
5961:2002
 
|
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
+
|17. |Crom total (Cr3+ + Cr6+)
 
 
|
mg/dm3
|
1,5
| SR ISO 9174-98 |
|
|
|
|
 
 
|SR EN 1233:2003 |
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
+
|18. |Crom hexavalent (Cr6+)
 
 
| mg/dm3
| 0,2
|SR EN 1233:2003 |
|
|
|
|
 
 
|SR ISO 11083-98 |
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
+
|19. |Cupru (Cu2+)
 
 
|
mg/dm3
| 0,2
| STAS 7795-80;
|
|
|
|
|
 
 
|SR ISO 8288:2001|
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
+
|20. |Nichel (Ni2+)
 
|
 
mg/dm3
| 1,0
|
STAS 7987-79
|
|
|
|
|
 
 
|SR ISO 8288:2001|
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
+
|21. |Zinc (Zn2)2)
 
|
mg/dm3 |
1,0
| STAS 8314-87; |
 
|
|
|
|
 
 
|SR ISO 8288:2001|
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
+
|22. |Mangan total (Mn)
 
 
 
| mg/dm3 |
2,0
|
SR 8662/1-96 |
|
|
|
|
 
 
| SR ISO 6333-96 |
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
+
|23. |Clor rezidual liber (Cl2)
 
 
| mg/dm3 | 0,5
|SR EN ISO 7393- |
|
|
|
|
 
 
| 1:2002; SR EN
|
 
|
|
|
|
 
 
|ISO 7393-2:2002;|
 
|
|
|
|
 
 
|SR EN ISO 7393- |
 
|
|
|
|
 
 
|
3:20022
 
|
 
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
+
 

 

1) Valoarea concentratiei CCO(Cr) este conditionata de respectarea raportului CBO5/CCO mai mare sau egal cu 0,4.

2) Pentru localitatile în care apa potabila din reteaua de distributie contine zinc în concentratie mai mare de 1 mg/dm3 se va accepta aceeasi valoare si la racordare, dar nu mai mare de 5 mg/l.

 

3) Metoda de analiza corespunzatoare standardului indicat în tabel are caracter orientativ; alte metode alternative pot fi folosite daca se demonstreaza ca acestea au aceeasi sensibilitate si limita de detectie.

 

NOTĂ:

 

Daca pe colectorul retelei de canalizare a localitatii, în punctul de racord al sursei de ape uzate, curge în permanenta un debit care asigura diluarea corespunzatoare a acestora, operatorul de servicii publice care exploateaza si administreaza reteaua de canalizare poate stabili conditiile de evacuare tinând seama de dilutia realizata. În aceste situatii utilizatorii de apa care se racordeaza la reteaua de canalizare din localitate sunt obligati sa amenajeze caminul de racord corespunzator necesitatilor de protejare a constructiei si cu respectarea conditiilor de salubritate si de igiena a mediului.

 

În cazul în care în apa uzata se gasesc mai multe metale grele din categoria Cu, Cr, Ni, Mn, suma concentratiilor lor nu trebuie sa depaseasca valoarea de 5,0 mg/dm3; daca se gasesc doar metale grele, precum Zn si/sau Mn, suma concentratiilor acestora nu poate depasi valoarea de 6,0 mg/dm3.

 

Enumerarea din tabel nu este limitativa; operatorul de servicii publice care exploateaza si administreaza reteaua de canalizare si statia de epurare, împreuna cu proiectantul care detine raspunderea realizarii parametrilor proiectati, si, dupa caz, prin implicarea unitatii de cercetare tehnologica care a fundamentat solutia de proiectare pentru reteaua de canalizare si/sau pentru statia de epurare, pot stabili, în functie de profilul activitatii desfasurate de abonat, limite si pentru alti indicatori, tinând seama de prescriptiile generale de evacuare si, atunci când este cazul, si de efectul cumulat al unor agenti corosivi si/sau toxici asupra retelei de canalizare si instalatiilor de epurare.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Normativ

 

din 28/02/2002

 

privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 20/03/2002

 

Actul a intrat in vigoare la data de 20 martie 2002

 

 

Versiune actualizata la data de 11/05/2005

 

 

 

I. Obiect si domeniu de aplicare

 

Art. 1. - (1) În scopul protejarii sanatatii populatiei si a mediului evacuarea/descarcarea în receptorii naturali a apelor uzate urbane si industriale cu continut de substante poluante se face numai în conditiile respectarii prevederilor legislatiei în vigoare si ale prezentului normativ.

 

 

 

(2) Prezentul normativ are drept scop stabilirea conditiilor generale de calitate a tuturor categoriilor de ape uzate, înainte de evacuarea acestora în receptorii naturali, precum si a valorilor limita admisibile ale principalilor indicatori de calitate ai acestor ape.

 

Art. 2. - Domeniul de aplicare a prezentului normativ cuprinde apele uzate industriale si urbane care au fost sau nu epurate. El se aplica si apelor uzate evacuate din statiile de epurare urbane caracterizate si prin alti indicatori de calitate decât cei prevazuti în anexa nr. 1 la hotarâre - NTPA-011.

 

Art. 3. - Conditiile de evacuare a apelor uzate, stabilite conform art. 2, sunt prevazute în tabelul nr. 1 din prezentul normativ.

 

II. Modul de stabilire a valorilor limita admisibile ale poluantilor din apele uzate evacuate în receptorii naturali

 

Art. 4. - (1) Limitele maxime admisibile de încarcare cu poluanti a apelor uzate la evacuarea în receptorii naturali sunt prevazute în tabelul nr. 1 si reprezinta concentratii medii exprimate în mg/dm3. Ele se masoara în punctul de control situat înainte de descarcare.

[image]

(2) Valorile admisibile specificate la alin. (1) se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentului normativ si se înscriu în:

 

1. avizele de gospodarire a apelor ce se emit pentru:

 

  1. obiective noi;

 

  1. obiective existente ce îsi modifica si îsi îmbunatatesc procesele tehnologice de productie sau de epurare a apelor uzate;

 

  1. obiective existente la care se prevad extinderi de capacitati de productie sau ale capacitatilor de epurare a apelor uzate;

  2. alte obiective existente care prin lucrari de investitie îsi modifica valoarea parametrilor de capat;

 

 1. autorizatiile de gospodarire a apelor emise:

 

  1. utilizatorilor noi, atunci când în avizul de gospodarire a apelor au fost prevazute conditii similare cu cele din prezentul normativ;

 

  1. utilizatorilor de apa existenti, numai dupa ce au realizat si au pus în functiune capacitati corespunzatoare de epurare a apelor uzate, prevazute anterior prin programe de etapizare, conform prevederilor art. 107 alin. (3) din Legea apelor nr. 107/1996.

 

   1. Prin avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor emitentul acestora poate stabili ca valori admisibile valori mai mici decât cele prevazute în tabelul nr. 1, pe baza încarcarii în poluanti deja existente în receptor, în amonte de punctul de evacuare a apelor uzate, si având în vedere obiectivele de calitate ale receptorului natural.

 

   1. La stabilirea valorilor admisibile pentru metale grele emitentul trebuie sa tina seama de faptul ca, desi individual, concentratia maxima admisibila poate fi cea prevazuta în tabelul nr. 1, atunci când în apele uzate sunt prezente mai multe metale grele (de exemplu: plumb, cadmiu, crom, cupru, nichel, zinc sau mercur), concentratia totala a acestora în apa neputând depasi 2 mg/dm3. Exceptie fac apele uzate provenite de la obtinerea si prelucrarea metalelor, pentru care valoarea limita de concentratie pentru fiecare metal - plumb, zinc, mangan, staniu - nu trebuie sa depaseasca 2 mg/dm3. În privinta mercurului concentratia acestuia nu poate depasi 0,05 mg/dm3 chiar în situatia în care este unicul metal prezent în apele uzate.

 

   1. Pentru substantele pentru care nu sunt prevazute limite maxime admisibile în standardele sau în normativele în vigoare, acestea se stabilesc pe baza de studii elaborate de institute specializate, abilitate conform legii, la comanda utilizatorului de apa. Studiile vor cuprinde, de asemenea, metodele de analiza calitativa si cantitativa a substantelor respective, precum si tehnologiile de epurare adecvate. Limitele maxime admisibile vor fi aprobate de catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului.

 

 

 

  1. Pentru substantele poluante, altele decât cele prevazute în tabelul nr. 1, limitele maxime admisibile se stabilesc prin avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor, în functie de caracteristicile receptorului natural, de capacitatea sa de autoepurare, de caracteristicile celorlalte ape uzate evacuate în acelasi receptor, de cerintele utilizatorilor de apasi de necesitatea protectiei mediului.

 

  1. În cazul apelor uzate ce contin substante poluante peste valorile limita stabilite prin prezentul normativ, este obligatorie epurarea acestora sau luarea de masuri tehnologice adecvate, pâna la atingerea valorilor admise.

 

  1. În situatii exceptionale autoritatea publica centrala din domeniul apelor si protectiei mediului poate face derogari de la prezentul normativ.

  2. Pentru descarcarile de ape uzate epurate în Marea Neagra, în zone stagnante cum sunt golfurile, este obligatorie realizarea unor conducte de descarcare în larg, prevazute cu posibilitati de dispersie. La avizarea/autorizarea acestor descarcari nu se aplica prevederile prezentului normativ pentru indicatorul reziduu filtrabil uscat la 105°C, la care valoarea maxima admisibila se coreleaza cu cea a fondului Marii Negre, de regula mai mica decât aceasta.

 

  1. - a) În cazuri speciale - dupa probe tehnologice, la amorsarea treptelor biologice din statiile de epurare, la reviziile periodice sau pe parcursul executiei unor lucrari de retehnologizare ori extindere a capacitatii statiei de epurare - este permisa depasirea valorilor-limita ale indicatorilor de calitate, daca prin aceasta nu se pune în pericol sanatatea populatiei, a ecosistemelor acvatice sau nu se produc pagube materiale, si numai cu avizul autoritatilor bazinale de gospodarire a apelor si, dupa caz, al inspectoratelor teritoriale de sanatate publica. Avizul se solicita de catre utilizatorul de apa cu cel putin

 

 1. de zile înainte de data programata pentru începerea reviziilor, reparatiilor, lucrarilor, probelor tehnologice ori pentru amorsarea statiilor de epurare biologica. Prin avizul respectiv se stabilesc depasiri, dar nu mai mari de 30 de zile, precum si valorile maxime admisibile ale indicatorilor de calitate pentru aceasta perioada.

 

   1. În aceleasi conditii sunt permise si evacuari discontinue ale limpedelui de batal, numai în situatii în care acestea se realizeaza prin instalatii de dispersie si numai când sunt îndeplinite conditiile de dilutie necesare.

  1. Pentru utilizatorii existenti, care realizeaza capacitati de epurare în conformitate cu programul de etapizare aprobat, în autorizatia de gospodarire a apelor, emisa pe o perioada limitata, se înscriu valori ale substantelor poluante care nu depasesc valorile-limita din tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la hotarâre -

[image][image] 

NTPA-002.[image]

 

__________[image]

 

Alineatele (1), (9), (10) si (11) au fost modificate prin art. I pct. 33 din H.G. nr. 352/2005

[image]

 

 

III. Restrictii privind evacuarea apelor uzate

 

Art. 5. - (1) Apele uzate care se evacueaza în receptorii naturali nu trebuie sa contina:

 

  1. substante poluante cu grad ridicat de toxicitate, prevazute în tabelul nr. 2, precum si acele substante a caror interdictie a fost stabilita prin studii de specialitate;

  2. materii în suspensie peste limita admisa, care ar putea produce depuneri în albiile minore ale cursurilor de apa sau în cuvetele lacurilor;

 

  1. substante care pot conduce la cresterea turbiditatii, formarea spumei sau la schimbarea proprietatilor organoleptice ale receptorilor fata de starea naturala a acestora.

 1. Apele uzate provenind de la spitale de boli infectioase, sanatorii TBC, institutii de pregatire a preparatelor biologice - seruri si vaccinuri -, alte institutii medicale curative sau profilactice, de la unitati

 

 

 

zootehnice si abatoare nu pot fi descarcate în receptori fara a fi fost supuse în prealabil dezinfectiei specifice. În aceasta situatie se aplica prevederile art. 6 din anexa nr. 2 la hotarâre - NTPA-002/2002.

Art. 6. - Descarcarea apelor uzate epurate în reteaua de canale de desecare, de irigatii ori pe terenuri agricole se va face numai în conditiile realizarii unei epurari corespunzatoare si numai cu avizul administratorului/detinatorului acestora, astfel:

 

 1. când apa din canale se foloseste la irigarea culturilor agricole, limitele indicatorilor de calitate se coreleaza si cu standardul privind calitatea apei pentru irigarea culturilor agricole, STAS 9450/83;

 

 1. când apa uzata se descarca într-un canal de desecare ce debuseaza într-un receptor natural, limitele indicatorilor de calitate vor fi cei corespunzatori prezentului normativ.

 

Art. 7. - La reglementarea amplasarii de noi obiective în zone în care nu pot fi asigurate conditiile de evacuare stabilite în prezentul normativ se aplica prevederile art. 4 alin. (8).

 

IV. Dispozitii finale

 

Art. 8. - Operatorii de servicii publice sau, dupa caz, detinatorii statiilor de epurare sau ai sistemelor de evacuare a apelor uzate în receptorii naturali sunt obligati sa asigure montarea si functionarea corespunzatoare a mijloacelor de masurare a debitelor de ape uzate evacuate, cu înregistrarea si contorizarea debitelor, sa prevada facilitati de prelevare a probelor de apa pentru analiza în locuri bine stabilite si, pe cât posibil, sa instaleze sisteme automate de determinare a calitatii apelor uzate evacuate, cu masurarea parametrilor specifici activitatii desfasurate. Pentru ape uzate cu debite mai mari de 500 l/s si care se descarca în receptori cu debite de cel putin trei ori mai mari decât cele ale apelor uzate, în punctul de evacuare se prevad sisteme de dispersie/difuzie.

 

Art. 9. - În scopul protejarii resurselor de apa împotriva poluarii:

 

 1. se recomanda folosirea apelor uzate si/sau a namolurilor care contin nutrienti la fertilizarea ori la irigarea terenurilor agricole sau silvice, cu acceptul detinatorilor terenurilor respective si cu avizul autoritatilor competente în domeniul îmbunatatirilor funciare. În functie de natura culturii se va cere si avizul inspectoratului teritorial de sanatate publica;

 

 1. este obligatorie asigurarea impermeabilizarii tuturor depozitelor; eventualele exfiltratii, precum si apele din precipitatii ce se scurg de la aceste depozite trebuie colectate si epurate astfel încât acestea sa corespunda prevederilor prezentului normativ.

 

Art. 10. - Prevederile prezentului normativ se aplica si la evacuarea apelor uzate în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgere asigurata natural.

 

Art. 11. - Metodele de analiza corespunzatoare standardelor indicate în tabel au caracter orientativ; se pot folosi alte metode alternative, daca se demonstreaza ca acestea au aceeasi sensibilitate si limita de detectie.

[image]

 

__________[image]

 

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 34 din H.G. nr. 352/2005.[image]

 

Art. 12. - (1) Punctul de prevalare a probelor de ape uzate, în vederea controlului conformarii cu prevederile prezentului normativ, este punctul de descarcare finala a apelor uzate în receptor.

 

(2) Frecventa de monitorizare si, respectiv, numarul minim de probe de prelevat la intervale regulate de timp se stabilesc prin autorizatia de gospodarire a apelor, în functie de marimea statiei de epurare si de impactul calitativ al descarcarii asupra receptorului natural.

 

Tabelul nr. 1*)[image]

 

__________[image]

 

Tabelul nr. 1 a fost modificat si înlocuit prin art. I pct. 35 din H.G. nr. 352/2005.[image] 

 

 

Valori-limita de încarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si urbane evacuate în receptori naturali

__________

 

*) Tabelul nr. 1 este reprodus în facsimil.

 

Se aplica tuturor categoriilor de efluenti proveniti sau nu din statiile de epurare

  

+
+
 
 
+
 
+
 
+
 
 
+
 
 
|Nr. |
|
 
| Valorile |
Metoda de
|
 
 
 
 
|crt.|
Indicatorul de calitate
 
| U.M. | limita |
analiza4)
|
 
 
 
|
|
|
|admisibile |
 
|
 
 
 
 
 
+
+
 
 
+
 
+
 
+
 
 
+
 
 
|A. Indicatori fizici
 
 
 
 
 
|
 
 
 
 
 
+
+
 
 
+
 
+
 
+
 
 
+
 
 
| 1. |Temperatura1)
|
°C
|
35
|
-
|
 
 
 
 
+
+
 
 
+
 
+
 
+
 
 
+
 
 
|B. Indicatori chimici
 
 
 
 
 
 
|
 
 
 
 
+
+
 
 
+
 
+
 
+
 
 
+
 
 
| 2. |pH
|unitati pH| 6,5-8,5
| SR ISO 10523-97 |
 
 
 
+
+
 
 
+
 
+
 
+
 
 
+
 
 
|
|Pentru Fluviul Dunarea
 
|
 
| 6,5-9,0 |
 
|
 
 
 
 
+
+
 
 
+
 
+
 
+
 
 
+
 
 
| 3. |Materii in suspensie (MS)2)
|
mg/dm3
|35,0 (60,0)|
STAS 6953-81
|
 
+
+
 
 
+
 
+
 
+
 
 
+
 
 
| 4. |Consum biochimic de oxigen la 5
|mg O2/dm3 |
25,0
| SR EN 1899-22002 |
|
|zile (CBO5)2)
|
|
 
|
 
|
 
 
 
 
 
+
+
 
 
+
 
+
 
+
 
 
+
 
 
| 5. |Consum chimic de oxigen - metoda
|mg O2/dm3 |
125,0 | SR ISO 6060-96
|
| |cu dicromat de potasiu [CCO(Cr)-]2 |
|
|
 
 
|
 
 
 
+
+
 
 
+
 
+
 
+
 
 
+
 
 
| 6. |Azot amoniacal (NH4+)6)
 
|
mg/dm3
| 2,0 (3,0) | SR ISO 5664:2001
|
 
|
|
|
|
 
|SR ISO 7150-1/2001 |
 
 
 
 
+
+
 
 
+
 
+
 
+
 
 
+
 
 
| 7. |Azot total (N)6)
|
mg/dm3
|10,0 (15,0)|
SR EN ISO
|
 
 
|
|
|
|
 
|
13395:2002
|
 
 
 
 
 
+
+
 
 
+
 
+
 
+
 
 
+
 
 
| 8. |Azotati (NO3-)6)
|
mg/dm3 |25,0 (37,0)|SR ISO 7890-2:2000;|
 
 
|
|
|
|
 
|SR ISO 7890-3:2000;|
 
 
 
 
|
|
|
|
 
| SR ISO 7890/1-98
|
 
 
 
 
|
|
|
|
 
|pentru apa de mare:|
 
 
 
 
|
|
|
|
 
|
STAS 12999-91
|
 
 
 
 
+
+
 
 
+
 
+
 
+
 
 
+
 
 
| 9. |Azotiti (NO2-)6)
|
mg/dm3 | 1 (2,0) | SR EN 26777:2002 |
 
 
|
|
|
|
 
|pentru apa de mare:|
 
 
 
 
|
|
|
|
 
|
STAS 12754-89
|
 
 
 
 
+
+
 
 
+
 
+
 
+
 
 
+
 
 
 

 

 

|10. |Sulfuri si hidrogen sulfurat (S2-) |
mg/dm3
|
0,5
|
SR ISO 10530-97
|
|
|
|
|
 
 
 
|
SR 7510-97
|
 
 
 
 
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
|11. |Sulfiti (SO32-)
 
|
mg/dm3
|
1,0
|
 
STAS 7661-89
|
 
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
|12. |Sulfati (SO42-)
 
|
mg/dm3 |
600,0
|
 
STAS 8601-70
 
|
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
|13. |Fenoli antrenabili cu vapori de
|
mg/dm3
|
0,3
|SR ISO 66439:2001; |
|
|apa (C6H5OH)
 
|
 
 
 
|
 
 
| SR ISO 8165/1/00 |
 
 
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
|14. |Substante extractibile cu solventi |
mg/dm3
|
20,0
|
SR 7587-96
|
 
|
|organici
|
 
 
|
 
 
|
 
 
 
 
 
|
 
 
 
 
 
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
|15. |Produse petroliere5)
 
 
|
mg/dm3
|
5,0
 
|
SR 7877/1-95
 
|
 
 
|
|
|
|
 
 
 
|
SR 7877/2-95
|
 
 
 
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
|16. |Fosfor total (P)6)
 
|
mg/dm3 | 1,0 (2,0) |
SR EN 1189-2000
|
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
|17. |Detergenti sintetici
 
 
|
mg/dm3
|
0,5
|
SR EN 903:2003
|
 
 
|
|
|
|
 
 
 
|SR ISO 7875/2-1996 |
 
 
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
|18. |Cianuri totale (CN)
 
 
|
mg/dm3
|
0,1
 
| SR ISO 6703/1/2- |
 
 
|
|
|
|
 
 
 
|
 
98/00
 
|
 
 
 
 
 
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
|19. |Clor rezidual liber (Cl2)
 
 
|
mg/dm3 |
 
0,2
|
SR EN ISO 7393-
|
 
|
|
|
|
 
 
 
| 1:2002; SR EN ISO |
 
 
 
 
|
|
|
|
 
 
 
|7393-2:2002; SR EN |
 
 
 
 
|
|
|
|
 
 
 
|
ISO 7393-3:2002
|
 
 
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
|20. |Cloruri (Cl-)
 
|
mg/dm3
|
500,0
|
STAS 8663-70
 
|
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
|21. |Fluoruri (F-)
 
|
mg/dm3
|
5,0
|
SR ISO 10359-
|
 
 
 
|
|
|
|
 
 
 
|
1:2001;
 
 
|
 
 
 
 
 
 
|
|
|
|
 
 
 
|SR ISO 10359-2:2001|
 
 
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
|22. |Reziduu filtrat la 105°C
 
 
|
mg/dm3
| 2.000,0 |
 
STAS 9187-84
|
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
|23. |Arsen (As+)3)
 
| mg/dm3 |
 
0,1
| SR ISO 10566:2001 |
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
|24. |Aluminiu (Al3+)
 
 
|
mg/dm3
|
5,0
 
|
STAS 9411-83
|
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
|25. |Calciu (Ca2+)
 
|
mg/dm3 |
300,6
|
STAS 3662-90
|
 
 
|
|
|
|
 
 
 
|
SR ISO 7980-97
 
|
 
 
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
|26. |Plumb (Pb2+)3)
 
 
|
mg/dm3
|
0,2
|
 
STAS 8637-79
 
|
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 

 

 

|27. |Cadmiu (Cd2+)3)
 
|
mg/dm3 |
 
0,2
| SR ISO 8288:2002
|
 
|
|
|
|
 
 
|SR EN ISO 5961:2002|
 
 
 
+
 
+
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
|28. |Crom total (Cr3+ + Cr6+)3)
 
 
|
mg/dm3
|
1,0
|
SR EN 1233:2003
|
|
|
|
|
 
 
| SR ISO 9174-98
 
|
 
 
 
+
 
+
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
|29. |Crom hexavalent (Cr6+)3)
 
 
|
mg/dm3
|
0,1
|
SR EN 1233:2003
|
|
|
|
|
 
 
| SR ISO 11083-98
|
 
 
 
+
 
+
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
|30. |Fier total ionic (Fe2+ Fe3+)
 
 
|
mg/dm3
|
5,0
 
| SR ISO 6332-96
|
 
+
 
+
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
|31. |Cupru (Cu2+)3)
|
 
mg/dm3 |
0,1
|
 
STAS 7795-80
|
 
 
|
|
|
|
 
 
| SR ISO 8288:2001
|
 
 
 
+
 
+
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
|32. |Nichel (Ni2+)3)
|
mg/dm3 |
0,5
|
STAS 7987-67
|
 
 
 
|
|
|
|
 
 
| SR ISO 8288:2001
|
 
 
 
+
 
+
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
|33. |Zinc (Zn2+)3)
|
mg/dm3 |
0,5
|
STAS 8314-87
|
 
 
|
|
|
|
 
 
| SR ISO 8288:2001
|
 
 
 
+
 
+
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
|34. |Mercur (Hg2+)3)
 
|
mg/dm3 |
0,05
| SR EN 1483:2003;
|
 
|
|
|
|
 
 
| SR EN 12338:2003 |
 
 
 
+
 
+
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
|35. |Argint (Ag+)
|
mg/dm3 |
0,1
|
STAS 8190-68
|
 
 
+
 
+
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
|36. |Molibden (Mo2+)
 
 
| mg/dm3
|
0,1
|
STAS 11422-84
|
 
+
 
+
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
|37. |Seleniu (Se2+)
|
mg/dm3 |
0,1
|
STAS 12663-88
|
 
 
+
 
+
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
|38. |Mangan total (Mn)
 
 
| mg/dm3
|
1,0
|
STAS 8662/1-96
|
 
|
|
|
|
 
 
| SR ISO 6333-96
 
|
 
 
 
+
 
+
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
|39. |Magneziu (Mg2+)
 
 
| mg/dm3
|
100,0
|
STAS 6674-77
|
 
|
|
|
|
 
 
| SR ISO 7980-97
 
|
 
 
 
+
 
+
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
|40. |Cobalt (Co2+)
|
mg/dm3 |
1,0
| SR ISO 8288:2001 |
 
 
+
 
+
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 

 

1) Prin primirea apelor uzate, temperatura receptorului natural nu va depasi 35°C.

2) A se vedea tabelul nr. 1 prevazut în anexa nr. 1 la hotarâre - NTPA-001 si art. 7 alin. (2) din anexa la normele tehnice "Plan de actiune privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane".

 

3) Suma ionilor metalelor grele nu trebuie sa depaseasca concentratia de 2 mg/dm3, valorile individuale fiind cele prevazute în tabel. În situatia în care resursa de apa/sursa de alimentare cu apa contine zinc în concentratie mai mare decât 0,5 mg/dm3, aceasta valoare se va accepta si la evacuarea apelor uzate în resursa de apa, dar nu mai mult de 5 mg/dm3.

 

 

 

4) Metoda de analiza corespunzatoare standardului indicat în tabel are caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite daca se demonstreaza ca acestea au aceeasi sensibilitate si limita de detectie.

5) Suprafata receptorului în care se evacueaza ape uzate nu trebuie sa prezinte irizatii.

 

6) Valorile ce trebuie respectate pentru descarcari în zone sensibile, conform tabelului nr. 2 din anexa nr. 1 la hotarâre - NTPA-011.

 

Tabelul nr. 2

 

Substante poluante cu grad ridicat de periculozitate

 

Tabelul cuprinde urmatoarele clase si grupe de substante selectate în special pe baza toxicitatii, persistentei si bioacumularii lor:

 

 1. compusi organohalogenati;

 

 1. compusi organostanici si organofosforici;

 

 1. substante cu proprietati cancerigene;

 

 1. compusi organici ai mercurului;

 

 1. compusi organosilicici;

 

 1. deseuri radioactive care se concentreaza în mediu sau în organismele acvatice.

 

Este interzisa evacuarea în receptorii naturali o data cu apele uzate a substantelor individuale care apartin claselor sau grupelor de substante enumerate mai sus si care au un grad ridicat de periculozitate.